Skip to content ↓

 

 

Mrs Downing (EYFS Leader & Class Teacher)

 

 

 

Miss Joynes (Class Teacher) 

 

 

 

Mrs Deane (Class Teacher)

 

 

 

Mrs Lees (Class Teaching Assistant)

 

 

 

Mrs Merricks (Class Teaching Assistant)